skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Costs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is higher nursing home quality more costly?

Giorgio, L. ; Filippini, M. ; Masiero, G.

The European Journal of Health Economics, 2016, Vol.17(8), pp.1011-1026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-7598 ; E-ISSN: 1618-7601 ; DOI: 10.1007/s10198-015-0743-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality incentives in a regulated market with imperfect information and switching costs: capitation in general practice

Gravelle, H ; Masiero, G

Journal of health economics, November 2000, Vol.19(6), pp.1067-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6296 ; PMID: 11186845 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Masiero, G.
  2. Gravelle, H
  3. Di Giorgio, L
  4. Gravelle, Hugh
  5. Di Giorgio, L. Mmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...