skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa Chủ đề: Cosmopolitanism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should she be granted asylum? Examining the justifiability of the persecution criterion and nexus clause in asylum law

Noa Wirth Nogradi

Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 01 October 2016, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1890-3991 ; E-ISSN: 1890-4009 ; DOI: 10.5324/eip.v10i2.1922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compatriot partiality and cosmopolitan justice: Can we justify compatriot partiality within the cosmopolitan framework?

Rachelle Bascara

Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 01 October 2016, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1890-3991 ; E-ISSN: 1890-4009 ; DOI: 10.5324/eip.v10i2.1921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anakronistisk kosmopolitism : Carl Georg Brunius’ De diis arctois

Sjödin, Alfred

Edda, 2018, Vol.105(2), pp.110-128

ISSN: 0013-0818 ; ISSN: 0013-0818 ; DOI: 10.18261/issn.1500-1989-2018-02-03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitan sensitivities, vulnerability, and Global Englishes

Jacobsen, Ushma Chauhan

Language and Intercultural Communication, 24 April 2015, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1031674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. Swedish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jacobsen, Uc
  2. Alfred Sjödin
  3. Nogradi, Nw
  4. Nogradi, N.W.
  5. Bascara, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...