skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Corticosterone xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early developmental conditions affect stress response in juvenile but not in adult house sparrows ( Passer domesticus)

Lendvai, Ádám Z ; Loiseau, Claire ; Sorci, Gabriele ; Chastel, Olivier

General and Comparative Endocrinology, 2009, Vol.160(1), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6480 ; E-ISSN: 1095-6840 ; DOI: 10.1016/j.ygcen.2008.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural variation in stress response is related to post-stress parental effort in male house sparrows

Lendvai, Ádám Z ; Chastel, Olivier

Hormones and Behavior, 2010, Vol.58(5), pp.936-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-506X ; E-ISSN: 1095-6867 ; DOI: 10.1016/j.yhbeh.2010.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental mate-removal increases the stress response of female house sparrows: The effects of offspring value?

Lendvai, Ádám Zoltán ; Chastel, Olivier

Hormones and Behavior, 2008, Vol.53(2), pp.395-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-506X ; E-ISSN: 1095-6867 ; DOI: 10.1016/j.yhbeh.2007.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lendvai, Az
  2. Chastel, O.
  3. Chastel, Olivier
  4. Lendvai, Ádám
  5. Lendvai, Adám Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...