skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Chủ đề: Corrosion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al–Si alloy

Gupta, A.K ; Prasad, B.K ; Pajnoo, R.K ; Das, S

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1041-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and corrosion characterization of biodegradable Mg–RE (RE=Gd, Y, Nd) alloys

Kubásek, J ; Vojtěch, D

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1215-1225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62586-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of precipitation strengthening heat treatment for Al-Mg alloy

Kim, Seong-Jong ; Jang, Seok-Ki ; Han, Min-Su ; Kim, Seong-Kwon ; Kim, Jong-Sin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1218-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60845-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Das, S
  2. Vojtěch, D
  3. Kim, Jong-Sin
  4. Vojtech, D
  5. Kubasek, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...