skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Corrosion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on corrosion behaviors of Mg-3Zn magnesium alloy

Liu, Xian-Bin ; Shan, Da-Yong ; Song, Ying-Wei ; Han, En-Hou

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1345-1350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60302-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thermomechanical treatments on localized corrosion susceptibility and propagation mechanism of AA2099 Al–Li alloy

MA, Yan-Long ; Zhou, Xiao-Rong ; Meng, Xiao-Min ; Huang, Wei-Jiu ; Liao, Yi ; Chen, Xiao-Li ; Yi, Ya-Nan ; Zhang, Xin-Xin ; Thompson, G.E

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2016, Vol.26(6), pp.1472-1481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of pitting corrosion of 7A60 aluminum alloy by EN and EIS techniques

Wang, Xue-Hui ; Wang, Ji-Hui ; Fu, Cong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3907-3916 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63550-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al–Si alloy

Gupta, A.K ; Prasad, B.K ; Pajnoo, R.K ; Das, S

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1041-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and corrosion characterization of biodegradable Mg–RE (RE=Gd, Y, Nd) alloys

Kubásek, J ; Vojtěch, D

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2013, Vol.23(5), pp.1215-1225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62586-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of precipitation strengthening heat treatment for Al-Mg alloy

Kim, Seong-Jong ; Jang, Seok-Ki ; Han, Min-Su ; Kim, Seong-Kwon ; Kim, Jong-Sin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1218-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60845-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of high vacuum die casting Mg–8Gd–3Y–0.4Zr magnesium alloy

Wang, Zhi-Qin ; Zhang, Bin ; LI, De-Jiang ; Fritzsch, Robert ; Zeng, Xiao-Qin ; Roven, Hans J ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2014, Vol.24(12), pp.3762-3768 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63530-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of solution heat treatment on corrosion resistance of 5083F Al alloy

Kim, Seong-Jong ; Jang, Seok-Ki

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19(4), pp.887-891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60371-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical properties and corrosion resistance of low rigidity quaternary titanium alloy for biomedical applications

Choe, Han-Cheol ; Saji, Viswanathan S ; Ko, Yeong-Mu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19(4), pp.862-865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60365-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Mg 21Ga 5Hg 3 compound on electrochemical properties of Mg-5%Hg-5%Ga alloy

Feng, Yan ; Wang, Ri-Chu ; Peng, Chao-Qun ; Wang, Nai-Guang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2009, Vol.19(1), pp.154-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60244-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Seong-Jong
 2. Jang, Seok-Ki
 3. Wang, Xue-Hui
 4. Liu, Xian-Bin
 5. Choe, Han-Cheol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...