skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Heart Journal xóa Chủ đề: Coronary Disease xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severity of coronary artery disease in black and white male veterans and likelihood of revascularization

Peniston, R L ; Lu, D Y ; Papademetriou, V ; Fletcher, R D

American heart journal, May 2000, Vol.139(5), pp.840-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 10783218 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, S N ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Costello, R B ; Fletcher, R D

American heart journal, May 1985, Vol.109(5 Pt 2), pp.1151-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2859779 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unimproved chest pain in patients with minimal or no coronary disease: a behavioral phenomenon

Wielgosz, A T ; Fletcher, R H ; Mccants, C B ; Mckinnis, R A ; Haney, T L ; Williams, R B

American heart journal, July 1984, Vol.108(1), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 6731285 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher, Ross D.
 2. Fletcher, R D
 3. Lu, D Y
 4. Wielgosz, Andy T.
 5. Peniston, Reginald L.

theo chủ đề:

 1. Abridged
 2. Male
 3. Medicine
 4. Aged
 5. Middle Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...