skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Tác giả/ người sáng tác: Walker, Simon xóa Chủ đề: Copper Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

World copper: new projects arrive as prices slide.(COPPER)(Statistical data)

Walker, Simon

E&MJ - Engineering & Mining Journal, 2013, Vol.214(9), p.52(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8948

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Walker, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...