skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hardness xóa Chủ đề: Hochdruck (Mechanik) xóa Chủ đề: Disks xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Copper xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural homogeneity and superplastic behavior in an aluminum-copper eutectic alloy processed by high-pressure torsion

Kawasaki, Megumi ; Lee, Han-Joo ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, July 24, 2015, Vol.50, p.6700(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9224-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kawasaki , Megumi
  2. Langdon , Terence G.
  3. Langdon, Terence G.
  4. Langdon, Tg
  5. Lee, H.-J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...