skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Control Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boosting bit rates and error detection for the classification of fast-paced motor commands based on single-trial EEG analysis

Blankertz, Benjamin ; Dornhege, Guido ; Schäfer, Christin ; Krepki, Roman ; Kohlmorgen, Jens ; Müller, Klaus-Robert ; Kunzmann, Volker ; Losch, Florian ; Curio, Gabriel

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, June 2003, Vol.11(2), pp.127-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-4320 ; PMID: 12899253 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control-display mapping in brain–computer interfaces

Thurlings, Marieke E. ; Van Erp, Jan B.F. ; Brouwer, Anne-Marie ; Blankertz, Benjamin ; Werkhoven, Peter

Ergonomics, 01 May 2012, Vol.55(5), p.564-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.661085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-adaptive calibration to improve bci efficiency

Vidaurre, Carmen ; Sannelli, Claudia ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(2), p.025009 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BCI Competition 2003: progress and perspectives in detection and discrimination of EEG single trials

Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Vaughan, Theresa M ; Schalk, Gerwin ; Wolpaw, Jonathan R ; Schlögl, Alois ; Neuper, Christa ; Pfurtscheller, Gert ; Hinterberger, Thilo ; Schröder, Michael ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1044-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188876 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berlin Brain--Computer Interface: accurate performance from first-session in BCI-naïve subjects

Blankertz, Benjamin ; Losch, Florian ; Krauledat, Matthias ; Dornhege, Guido ; Curio, Gabriel ; Müller, Klaus-Robert

IEEE transactions on bio-medical engineering, October 2008, Vol.55(10), pp.2452-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 18838371 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2008.923152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-computer communication and slow cortical potentials.(Author Abstract)

Hinterberger, Thilo ; Schmidt, Stefan ; Neumann, Nicola ; Mellinger, Jurgen ; Blankertz, Benjamin ; Curio, Gabriel ; Birbaumer, Niels

IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June, 2004, Vol.51(6), p.1011(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BCI Competition 2003--Data set IIb: enhancing P300 wave detection using ICA-based subspace projections for BCI applications

Xu, Neng ; Gao, Xiaorong ; Hong, Bo ; Miao, Xiaobo ; Gao, Shangkai ; Yang, Fusheng

IEEE transactions on bio-medical engineering, June 2004, Vol.51(6), pp.1067-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9294 ; PMID: 15188880 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BCI competition. III: Validating alternative approaches to actual BCI problems

Blankertz, Benjamin ; Müller, Klaus-Robert ; Krusienski, Dean J ; Schalk, Gerwin ; Wolpaw, Jonathan R ; Schlögl, Alois ; Pfurtscheller, Gert ; Millán, José Del R ; Schröder, Michael ; Birbaumer, Niels

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, June 2006, Vol.14(2), pp.153-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-4320 ; PMID: 16792282 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2005  (3)
 3. 2006đến2007  (1)
 4. 2008đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Blankertz, Benjamin
 2. Blankertz, B.
 3. Müller, Klaus-Robert
 4. Curio, Gabriel
 5. Muller, K-R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...