skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Context Awareness xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile applications: Status and trends

Gavalas, Damianos ; Bellavista, Paolo ; Cao, Jiannong ; Issarny, Valérie

The Journal of Systems & Software, 2011, Vol.84(11), pp.1823-1826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2011.07.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficient middleware-layer multi-radio networking: An assessment in the area of service discovery

Charlet, Damien ; Issarny, Valérie ; Chibout, Rafik

Computer Networks, 2008, Vol.52(1), pp.4-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2007.09.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoWSAMI: Interface-aware context gathering in ambient intelligence environments

Athanasopoulos, Dionysis ; Zarras, Apostolos V ; Issarny, Valerie ; Pitoura, Evaggelia ; Vassiliadis, Panos

Pervasive and Mobile Computing, 2008, Vol.4(3), pp.360-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192 ; E-ISSN: 1873-1589 ; DOI: 10.1016/j.pmcj.2007.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASY: Efficient semAntic Service discoverY in pervasive computing environments with QoS and context support

Mokhtar, Sonia Ben ; Preuveneers, Davy ; Georgantas, Nikolaos ; Issarny, Valérie ; Berbers, Yolande

The Journal of Systems & Software, 2008, Vol.81(5), pp.785-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2007.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Issarny, Valérie
  2. Issarny, V
  3. Issarny, Valerie
  4. Mokhtar, Sonia Ben
  5. Gavalas, Damianos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...