skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Chủ đề: Constitution/Crystal Structure/Microstructure (AI) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure evolution of Al–Ti liquid–solid interface

Jiang, Shu-Ying ; LI, Shi-Chun ; Zhang, Lei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3545-3552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62899-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-3Sn-1Mn magnesium alloy

Yang, Ming-Bo ; Qin, Cai-Yuan ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60990-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of isothermal process parameters on semisolid microstructure of Mg-8%Al-1%Si alloy

Cao, Li-Jie ; MA, Guo-Rui ; Tang, Chun-Chong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2364-2369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61472-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy during heat treatment

Liang, Min-Jie ; Liao, Hai-Hong ; Ding, Wen-Jiang ; Peng, Li-Ming ; Fu, Peng-Huai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2327-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61467-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile properties of A356 alloys

Peng, Ji-Hua ; Tang, Xiao-Long ; He, Jian-Ting ; Xu, De-Ying

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(9), pp.1950-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60955-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of (TiAl)+Nb+W+B alloy

Huang, Lan ; Liaw, P.K ; Liu, C.T ; Liu, Yong ; Huang, Jin-Song

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(10), pp.2192-2198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60994-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of ZK60 Mg alloy

Chen, Xian-Hua ; Huang, Xiao-Wang ; Pan, Fu-Sheng ; Tang, Ai-Tao ; Wang, Jing-Feng ; Zhang, Ding-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.754-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60776-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy

Xu, Yu-Lei ; Zhang, Kui ; LI, Xing-Gang ; Lei, Jian ; Yuan, Hai-Bo ; Liu, Zheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2012, Vol.22(11), pp.2652-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61513-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructures and mechanical properties of gravity cast Mg–4.2Zn–1.5RE–0.7Zr magnesium alloy

Wang, Ying-Dong ; Wu, Guo-Hua ; Liu, Wen-Cai ; Pang, Song ; Zhang, Yang ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3611-3620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62908-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of 2026 aluminum alloy during hot compression and subsequent heat treatment

Zhang, Hui ; Chen, Rong ; Huang, Xu-Dong ; Chen, Jiang-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(5), pp.955-961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60807-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of high temperature treatments on microstructure of Nb-Ti-Cr-Si based ultrahigh temperature alloy

Guo, Bao-Hui ; Guo, Xi-Ping

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(8), pp.1710-1716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60919-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment conditions on microstructure and wear behaviour of Al4Cu2Ni2Mg alloy

Karakulak, Erdem ; Zeren, Muzaffer ; Yamanoğlu, Ridvan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.1898-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62675-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Ti–45Al–5.5(Cr,Nb,B,Ta) alloy sintered at different SPS temperatures

Xiao, Shu-Long ; Xu, Li-Juan ; Yu, Hong-Bao ; Tian, Jing ; Chen, Yu-Yong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22(12), pp.2960-2964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61556-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure of cast γ-TiAl based alloy solidified from β phase region

Wang, Yan ; Liu, Yong ; Yang, Guang-Yu ; LI, Hui-Zhong ; Tang, Bei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(2), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60702-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD

Shi, Guo-Dong ; Wang, Zhi ; Wang, Yi-Shou ; Wu, Zhan-Jun ; Liang, Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2395-2401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61476-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology and chemical composition of γ/γ' phases in Re-containing Ni-based single crystal superalloy during two-step aging

Wang, Jing ; Zhang, Lan-Ting ; Chen, Ke ; Sun, Nai-Rong ; Shan, Ai-Dang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(7), pp.1513-1517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60889-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pan, Fu-Sheng
  2. Wang, Jing-Feng
  3. Liu, Yong
  4. Ding, Wen-Jiang
  5. MA, Guo-Rui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...