skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Configuration Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework Method of User-participation Configuration Design for Complex Products

Li, Jing ; Nie, Yafei ; Zhang, Xinwei ; Wang, Keqin ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2018, Vol.70, pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2018.03.232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Configuration Design Approaches: A Focus on Design of Complex Industrial Manufacturing Systems

Liu, Fan ; Zhang, Ye ; Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2019, Vol.81, pp.340-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2019.03.059

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model-based configuration design of mechatronic systems for industrial manufacturing applications

Zheng, Chen ; Qin, Xiansheng ; Eynard, Benoît ; Li, Jing ; Bai, Jing ; Zhang, Yicha ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, October 2019, Vol.59, pp.373-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2019.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoît
  2. Eynard, B.
  3. Qin, X.
  4. Qin, Xiansheng
  5. Zheng, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...