skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Conference Proceeding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical solutions to challenges in research ethics proceedings of Bangalore conference

Speers, Marjorie A ; Bairy, Laxminarayana K

Perspectives in Clinical Research, 2013, Vol.4(4), p.227-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2229-3485 ; E-ISSN: 2229-5488 ; DOI: 10.4103/2229-3485.120172 ; PMCID: 3835967 ; PMID: 24312891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searches for new physics in events with photon final states at CDF at the TeVatron

Heinemann, Beate

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Jul 2004, pp.s794-s796 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjcd/s2003-03-829-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bairy, Laxminarayana K.
  2. Marjorie A Speers
  3. Laxminarayana K Bairy
  4. Heinemann, B.
  5. Bairy, Laxminarayanak

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...