skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Năm xuất bản: 2009đến2010 xóa Chủ đề: Concordat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coincidencias sin acuerdo. Los primeros contactos entre el gobierno argentino y la Santa Sede en el proceso de construcción de la iglesia nacional (1851-1860)

Martínez, Ignacio

Nuevo mundo mundos nuevos, 11 March 2010

E-ISSN: 1626-0252 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.59082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martínez, Ignacio
  2. Ignacio Martínez

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...