skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Comunidade Escrava xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomy and hierarchy in two slave communities: the cases of George (Alabama, United States, 1847) and Lino (Vassouras, Brazil, 1871)

Fábio Pereira de Carvalho

Mundo agrario (La Plata, Argentina), 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo agrario, 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1515-5994 ; E-ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...