skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Chủ đề: Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

White House schmoozes way to race quotas. (George Bush meets with minorities to discuss a new civil rights bill) (column)

Gigot, Paul A.

The Wall Street Journal Western Edition, May 18, 1990, p.A10(W) pA10(E)

ISSN: 0193-2241

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Website and network object source verification method

LI, Jun-Wei ; Chen, Zi-Hua ; Xie, Dong-Ming ; Cai, Wen-Hui ; Wang, Shao-Rui

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DONATION TICKET MEDIATING SYSTEM

Song, Yeong U

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

8-K: CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECHNOLOGY, INC

EDGAR Online-8-K Glimpse, May 9, 2008

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Shao-Rui
  2. Xie, Dong-Ming
  3. Chen, Zi-Hua
  4. Cai, Wen-Hui
  5. Song, Yeong U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...