skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration control system

Takata Osamu ; Kaga Yosuke ; Isobe Yoshiaki ; Kusonoki Takuya ; Takahashi Nobuo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种出入境大厅用身份核查系统
Identity verification system used in immigration hall

Dang Liankun ; Shi Ye

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种移民监测体系与管理信息系统
Immigration monitoring system and information management system

Shi Guoqing ; Wu Qifan ; Chen Shaojun ; Yu Wenxue

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task immigration-orientated component semantic matching method

Pan Gang ; Xu Yuqiong ; LI Yaochun ; LI Shijian

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural information service device for reservoir immigration villages

Huang Weihua ; Zhang Zairong ; Zhu Jialin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于多特征的水库移民电子问卷系统
Multi-characteristic-based electronic questionnaire system for reservoir region immigration

Zhang Huazhong ; Zhou Yunxiang ; Chen Yu ; Wang Chengyun ; MA 'En ; Xiong Jun ; LI Pengyun ; He Jiajun ; Xiang Shuang ; Fan Liansheng ; Tang Yingqi ; Sun Jie ; Wang Lian

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task immigration-orientated component semantic matching method

Pan Gang ; Xu Yuqiong ; LI Yaochun ; LI Shijian

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for facilitating international investment with respect to immigration

Yeung, Yung

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software fast switching method based on progress emigration/immigration and device thereof

Yu Zida ; Wang XI ; Zhai Yili ; MA Guojun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种虚拟机迁移方法、系统及虚拟机迁入端和迁出端
Migration method, migration system, immigration end and emigration end of virtual machine

Cao Yongchao

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种石漠化区域移民适宜性程度的智能判断方法
Method for intelligently determining suitability of immigration in stony desertification area

Xiong Kangning ; Chen XI ; Lan Anjun ; Chen Lisha

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration reception, gate control and examination system and its method and passport

Ogihara Masaki ; Mizuno Yasuhiko ; Inomura Akira

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication network and management for immigration of mobile agents

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

车辆出入境数据多媒体处理方法
Multi-media procssing method for vehicle immigration data

Daojie Ao ; Xiyuan Chen ; Lixiong Huang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogeographic optimization method for emergency service facility location problem

Xu Qiuyan ; LI Ping ; Wu Suqin ; Wang Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed type storage pool fuzzy balancing method and system

Wu Wenjing ; Chen Gang ; Cheng Yaodong

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE MIGRATION DE DONNÉES
一种数据迁移方法和装置
DATA MIGRATION METHOD AND DEVICE

Ren, Shifei ; Xue, Qiang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于带宽调度的CPU任务迁移方法及系统

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, system and equipment for carrying out empty block reclamation for semiconductor storage medium

Lu Saiwen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种资源调度方法及装置

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (7)
 4. 2013đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (48)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou Zhiping
 2. LI Shijian
 3. LI Yaochun
 4. Takata Osamu
 5. Pan Gang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...