skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Chủ đề: Computers and Society xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dependable and Adaptable Networks and Services: 13th Open European Summer School and IFIP TC6.6 Workshop, EUNICE 2007, Enschede, The Netherlands, July 18-20, 2007. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependable and Adaptable Networks and Services: 13th Open European Summer School and IFIP TC6.6 Workshop, EUNICE 2007, Enschede, The Netherlands, July 18-20, 2007. Proceedings

Pras, Aiko ; van Sinderen, Marten;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pras, Aiko (Editor) ; Sinderen, Marten (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540735298 ; ISBN: 3540735291 ; E-ISBN: 9783540735304 ; E-ISBN: 3540735305 ; DOI: 10.1007/978-3-540-73530-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Secure Data Management: 6th VLDB Workshop, SDM 2009, Lyon, France, August 28, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Data Management: 6th VLDB Workshop, SDM 2009, Lyon, France, August 28, 2009. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jonker, Willem (Editor) ; Petković, Milan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642042188 ; ISBN: 364204218X ; E-ISBN: 9783642042195 ; E-ISBN: 3642042198 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04219-5

Toàn văn sẵn có

3
Secure Data Management: 7th VLDB Workshop, SDM 2010, Singapore, September 17, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Data Management: 7th VLDB Workshop, SDM 2010, Singapore, September 17, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jonker, Willem (Editor) ; Petković, Milan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642155451 ; ISBN: 3642155456 ; E-ISBN: 9783642155468 ; E-ISBN: 3642155464 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15546-8

Toàn văn sẵn có

4
Traffic Monitoring and Analysis: 7th International Workshop, TMA 2015, Barcelona, Spain, April 21-24, 2015. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic Monitoring and Analysis: 7th International Workshop, TMA 2015, Barcelona, Spain, April 21-24, 2015. Proceedings

Steiner, Moritz ; Barlet-Ros, Pere ; Bonaventure, Olivier;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Steiner, Moritz (Editor) ; Barlet-Ros, Pere (Editor) ; Bonaventure, Olivier (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319171715 ; ISBN: 3319171712 ; E-ISBN: 9783319171722 ; E-ISBN: 3319171720 ; DOI: 10.1007/978-3-319-17172-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Visioning and Engineering the Knowledge Society. A Web Science Perspective: Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visioning and Engineering the Knowledge Society. A Web Science Perspective: Second World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2009, Chania, Crete, Greece, September 16-18, 2009. Proceedings

Lytras, Miltiades D. ; Damiani, Ernesto ; Carroll, John M. ; Tennyson, Robert D. ; Avison, David ; Naeve, Ambjörn ; Dale, Adrian ; Lefrere, Paul ; Tan, Felix ; Sipior, Janice ; Vossen, Gottfried;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Lytras, Miltiadis D (Editor) ; Damiani, Ernesto (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Tennyson, Robert D (Editor) ; Avison, David (Editor) ; Naeve, Ambjörn (Editor) ; Dale, Adrian (Editor) ; Lefrere, Paul (Editor) ; Tan, Felix (Editor) ; Sipior, Janice (Editor) ; Vossen, Gottfried (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642047534 ; ISBN: 364204753X ; E-ISBN: 9783642047541 ; E-ISBN: 3642047548 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04754-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...