skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Computers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for the ordinary user: can we hide too much?

Olsen, Kai ; Malizia, Alessio

Communications of the ACM, 01 January 2012, Vol.55(1), pp.38-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2063176.2063192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces

Vertegaal, Roel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interacting with groups of computers

Shell, Jeffrey ; Selker, Ted ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.40-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636796

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface: an evolving concept

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.110-119 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human communications issues in advanced UIs

Marcus, Aaron

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.100-109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents

Maglio, Paul ; Campbell, Christopher

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface design when you don't know how

Rettig, Marc

Communications of the ACM, 02 January 1992, Vol.35(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/129617.129626

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using handhelds and PCs together

Myers, Brad

Communications of the ACM, 01 November 2001, Vol.44(11), pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/384150.384159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interface development tools: a methodology for their evaluation

Hix, Deborah ; Schulman, Robert

Communications of the ACM, 01 March 1991, Vol.34(3), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/102868.102873

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE: building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for a humane interface: will computers ever become easy to use?

Raskin, Jef

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation in human-computer interaction

Soloway, Elliot ; Pryor, Amanda

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating text from compressed input: an intelligent interface for people with severe motor impairments

Demasco, Patrick ; Mccoy, Kathleen

Communications of the ACM, 01 May 1992, Vol.35(5), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/129875.129881

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New frontiers of application design

Siewiorek, Daniel

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yin and yang in computer science

Sodan, A

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the design process

Bærentsen, Klaus ; Slavensky, Henning

Communications of the ACM, 01 May 1999, Vol.42(5), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/301353.301422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (11)
 2. 1994đến1997  (13)
 3. 1998đến2000  (6)
 4. 2001đến2004  (7)
 5. Sau 2004  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vertegaal, Roel
 2. Selker, Ted
 3. Norman, Donald
 4. Nielsen, Jakob
 5. Slavensky, Henning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...