skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Computer-Assisted Instruction xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting the point across: exploring the effects of dynamic virtual humans in an interactive museum exhibit on user perceptions

Rivera-Gutierrez, Diego ; Ferdig, Rick ; Li, Jian ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2014, Vol.20(4), pp.636-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24650991 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2014.26

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leveraging virtual humans to effectively prepare learners for stressful interpersonal experiences

Robb, Andrew ; Kopper, Regis ; Ambani, Ravi ; Qayyum, Farda ; Lind, David ; Su, Li-Ming ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2013, Vol.19(4), pp.662-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 23428451 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.35

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees-Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient

Foster, Adriana ; Chaudhary, Neelam ; Murphy, James ; Lok, Benjamin ; Waller, Jennifer ; Buckley, Peter F

Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry, December 2015, Vol.39(6), pp.620-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1545-7230 ; PMID: 25026950 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40596-014-0185-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lok, B
  2. Lok, Benjamin
  3. Li, Jian
  4. Qayyum, Farda
  5. Buckley, Peter F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...