skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 6.225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Boundary Conditions for a New Type of Design Task: Understanding Product/Service-Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary Conditions for a New Type of Design Task: Understanding Product/Service-Systems

Mcaloone, T C; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.113-124

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_10

Toàn văn sẵn có

2
Learning Concepts and Language for a Baby Designer
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Concepts and Language for a Baby Designer

Dabbeeru, Madan Mohan ; Mukerjee, Amitabha; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.445-463

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_24

Toàn văn sẵn có

3
Timing Analysis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Analysis

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.43-71

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_3

Toàn văn sẵn có

4
Error Control Coding and Retransmission
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error Control Coding and Retransmission

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.155-173

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_8

Toàn văn sẵn có

5
Product/Service System Design and Beyond
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product/Service System Design and Beyond

Sakao, T; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.125-134

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_11

Toàn văn sẵn có

6
Organizing a Design Space of Disparate Component Topologies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizing a Design Space of Disparate Component Topologies

Kumar, Mukund ; Campbell, Matthew I; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.465-485

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_25

Toàn văn sẵn có

7
Clock Domain Crossing (CDC)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clock Domain Crossing (CDC)

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.73-89

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_4

Toàn văn sẵn có

8
Test and Diagnosis of Communication Channels
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test and Diagnosis of Communication Channels

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.133-154

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_7

Toàn văn sẵn có

9
Open Product Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Product Development

Riitahuhta, A ; Lehtonen, T ; Pulkkinen, A ; Huhtala, P; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.135-146

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_12

Toàn văn sẵn có

10
Imaging the Designing Brain: A Neurocognitive Exploration of Design Thinking
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging the Designing Brain: A Neurocognitive Exploration of Design Thinking

Alexiou, Katerina ; Zamenopoulos, Theodore ; Gilbert, Sam; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.489-504

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_26

Toàn văn sẵn có

11
Power
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.91-124

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_5

Toàn văn sẵn có

12
Low-Power Analog-to-Digital Converters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Power Analog-to-Digital Converters

Yuan, Fei

CMOS Circuits for Passive Wireless Microsystems, pp.201-255

ISBN: 9781441976796 ; ISBN: 1441976795 ; E-ISBN: 9781441976802 ; E-ISBN: 1441976809 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7680-2_7

Toàn văn sẵn có

13
Test and Diagnosis of Routers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test and Diagnosis of Routers

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.115-132

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_6

Toàn văn sẵn có

14
Conclusion and Outlook
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion and Outlook

Bauer, Lars ; Henkel, Jörg

Run-time Adaptation for Reconfigurable Embedded Processors, pp.191-195

ISBN: 9781441974112 ; ISBN: 1441974113 ; E-ISBN: 9781441974129 ; E-ISBN: 1441974121 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7412-9_7

Toàn văn sẵn có

15
Multi-objective Design Space Exploration of Multiprocessor SoC Architectures: The MULTICUBE Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-objective Design Space Exploration of Multiprocessor SoC Architectures: The MULTICUBE Approach

Silvano, Cristina ;Fornaciari, William ;Villar, Eugenio;; Silvano, Cristina (Editor) ; Fornaciari, William (Editor) ; Villar, Eugenio (Editor)

ISBN: 9781441988362 ; ISBN: 144198836X ; E-ISBN: 9781441988379 ; E-ISBN: 1441988378 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-8837-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Managing Virtual Product Creation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Virtual Product Creation

Anderl, R; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.147-156

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_13

Toàn văn sẵn có

17
Design by Customer: a Management of Flexibilities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design by Customer: a Management of Flexibilities

Koomsap, Pisut; Taura, Toshiharu (Editor) ; Nagai, Yukari (Editor)

Design Creativity 2010, pp.323-328

ISBN: 9780857292230 ; ISBN: 0857292234 ; E-ISBN: 9780857292247 ; E-ISBN: 0857292242 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-224-7_41

Toàn văn sẵn có

18
A Computational Design System with Cognitive Features Based on Multi-objective Evolutionary Search with Fuzzy Information Processing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computational Design System with Cognitive Features Based on Multi-objective Evolutionary Search with Fuzzy Information Processing

Bittermann, Michael S; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.505-524

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_27

Toàn văn sẵn có

19
Design for Test (DFT)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Test (DFT)

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.125-145

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_6

Toàn văn sẵn có

20
Clock Generation and Calibration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clock Generation and Calibration

Yuan, Fei

CMOS Circuits for Passive Wireless Microsystems, pp.173-200

ISBN: 9781441976796 ; ISBN: 1441976795 ; E-ISBN: 9781441976802 ; E-ISBN: 1441976809 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7680-2_6

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.225  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (31)
 2. 1988đến1994  (109)
 3. 1995đến2001  (106)
 4. 2002đến2009  (3.605)
 5. Sau 2009  (2.374)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (5.512)
 2. Sách  (702)
 3. Bài báo  (10)
 4. Tài nguyên văn bản  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.950)
 2. German  (300)
 3. Japanese  (1)
 4. Germanic (Other)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gero, John S
 2. Elmaraghy, Hoda A
 3. Bernard, Alain
 4. Robinson, Peter
 5. Taura, Toshiharu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...