skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Chủ đề: Computer Vision xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer Analysis of Images and Patterns: 16th International Conference, CAIP 2015, Valletta, Malta, September 2-4, 2015 Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Analysis of Images and Patterns: 16th International Conference, CAIP 2015, Valletta, Malta, September 2-4, 2015 Proceedings, Part I

Azzopardi, George ;Petkov, Nicolai;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Azzopardi, George (Editor) ; Petkov, Nicolai (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319231914 ; ISBN: 331923191X ; E-ISBN: 9783319231921 ; E-ISBN: 3319231928 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23192-1

Toàn văn sẵn có

2
Mining Intelligence and Knowledge Exploration: Second International Conference, MIKE 2014, Cork, Ireland, December 10-12, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Intelligence and Knowledge Exploration: Second International Conference, MIKE 2014, Cork, Ireland, December 10-12, 2014. Proceedings

Prasath, Rajendra ;O'Reilly, Philip ;Kathirvalavakumar, T.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Prasath, Rajendra (Editor) ; O’reilly, Philip (Editor) ; Kathirvalavakumar, T (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319138169 ; ISBN: 3319138162 ; E-ISBN: 9783319138176 ; E-ISBN: 3319138170 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13817-6

Toàn văn sẵn có

3
Nature-Inspired Computation and Machine Learning: 13th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2014, Tuxtla Gutiérrez, Mexico, November 16-22, 2014. Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature-Inspired Computation and Machine Learning: 13th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2014, Tuxtla Gutiérrez, Mexico, November 16-22, 2014. Proceedings, Part II

Gelbukh, Alexander ;Espinoza, Félix Castro ;Galicia-Haro, Sofía N.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Gelbukh, Alexander (Editor) ; Espinoza, Félix Castro (Editor) ; Galicia-Haro, Sofía N (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319136493 ; ISBN: 3319136496 ; E-ISBN: 9783319136509 ; E-ISBN: 331913650X ; DOI: 10.1007/978-3-319-13650-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech and Computer: 16th International Conference, SPECOM 2014, Novi Sad, Serbia, October 5-9, 2014. Proceedings

Ronzhin, Andrey ;Potapova, Rodmonga ;Vlado, Delic;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ronzhin, Andrey (Editor) ; Potapova, Rodmonga (Editor) ; Delic, Vlado (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319115801 ; ISBN: 3319115804 ; E-ISBN: 9783319115818 ; E-ISBN: 3319115812 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11581-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...