skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于关键点检测的衣服种类和属性分类方法
Clothes type and attribute classification method based on key point detection

Chen Jikai ; Pan Yan ; Lai Hanjiang ; Yin Jian ; GAO Jing

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und System zur Verknüpfungs- und Entscheidungsfusion von multimodularen Eingaben
Procédé et système d'association et de fusion de décision d'entrées multimodales
A method and system for association and decision fusion of multimodal inputs

Gupta, Rohit Kumar ; Gattani, Sandeep ; Sinha, Aniruddha ; Chaki, Ayan ; Pal, Arpan

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4849303B

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

海南热带天然林植被型组分类方法
Classification method of tropical natural forest vegetation type groups in Hainan

Zhang Lu ; Wan Xiangxing ; LI Xinwu ; Shi Jiankang ; Sun Zhongchang

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

视觉感知的汽车前视车辆和行人防碰撞预警系统及方法
Visual perception-based automobile front-vision vehicle and pedestrian anti-collision warning system and method

Zhang Jindong ; Zhang Zi'Ang ; GAO Zhaobo ; Liu Hui

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种手部驾驶违规行为的检测方法
Hand-based driving illegal behavior detection method

Sun Wei ; Shi Shunshun ; Zhang Xiaorui ; Liu Jia ; Zhang Xiaona ; Yan Chaoyang

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLASSIFYING TEST DATA BASED ON A MAXIMUM MARGIN CLASSIFIER

Jayadeva

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种车载激光点云目标分类方法和系统

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating training documents

Deolalikar Vinay ; Laffitte Hernan

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

视频图像的分割方法、分割装置、存储介质和终端设备
Segmentation method and device for video image, storage medium and terminal equipment

Liu Linghai ; Wang Lei

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal fusion decision logic system for determining whether to accept a specimen

Kiefer Fred W

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

数据处理方法、装置、计算设备和介质
Data processing method, data processing device, computing equipment and medium

Xu Guozhi ; Wen Xiang ; Cong Lin ; LI Xiaoyan ; Zhu Haoqi

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于卷积神经网络的人脸识别场景适应的方法
Method for face recognition scene adaptation based on convolutional neural network

LI Teng ; Yang Shimeng ; Wang Yan

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种农作物病虫害检测方法
Crop disease and pest damage detection method

Wu Zhilu ; Wei Zhiyi ; Chen Yushi ; Yin Zhendong ; LI Bo ; MA Bo

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPRÉSENTATION INVARIANTE D'OBJETS D'IMAGES AU MOYEN DE RÉSEAUX DE NEURONES IMPULSIONNELS
INVARIANT OBJECT REPRESENTATION OF IMAGES USING SPIKING NEURAL NETWORKS

Agrawal, Pulkit ; Majumdar, Somdeb ; Gupta, Vikram

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于层次化深度网络的长时序列数据处理方法
Long time series data processing method based on hierarchical deep network

Long Mingsheng ; Wang Jianmin ; Zhang Jianjin ; Huang Xiangdong

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于扩展非线性核残差网络的手写字符识别方法
Handwritten character recognition method based on expanded nonlinear kernel residual network

Wu Minghu ; Rao Zheheng ; Zeng Chunyan ; Liu Min ; Zhao Nan ; Kong Xiangbin ; Liu Cong ; Wan Xiangkui ; Song Ranran ; LI Xiang ; Zhou Zhihu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种眉毛图像分割方法和系统
Eyebrow image segmentation method and system

LI Fangmin ; Shen Yi ; Yang Chao ; Liu Xinhua ; Luan Xidao

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR IMPROVING EFFICIENCY IN AN OPTIMIZING PREDICTIVE MODEL USING STOCHASTIC GRADIENT DESCENT

Harik Georges

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于变分球面投影的对抗鲁棒性图像特征提取方法
Anti-robustness image feature extraction method based on variational spherical projection

Wo Yan ; Xie Renjie ; Han Guoqiang

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 22.326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (63)
 2. 1976đến1986  (74)
 3. 1987đến1997  (1.201)
 4. 1998đến2009  (2.973)
 5. Sau 2009  (18.015)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.462)
 2. Chinese  (8.090)
 3. French  (3.912)
 4. German  (1.934)
 5. Japanese  (724)
 6. Korean  (609)
 7. Spanish  (129)
 8. Portuguese  (72)
 9. Russian  (68)
 10. Norwegian  (13)
 11. Danish  (10)
 12. Finnish  (8)
 13. Hebrew  (8)
 14. Dutch  (6)
 15. Italian  (4)
 16. Hungarian  (2)
 17. Polish  (2)
 18. Turkish  (2)
 19. Ukrainian  (2)
 20. Arabic  (1)
 21. Romanian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiao Licheng
 2. Hou Biao
 3. MA Wenping
 4. Xia Chunqiu
 5. Yang Shuyuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...