skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Bioinformatics xóa Chủ đề: Computer Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

yoyehudi_micklemlab_intermine.pdf

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Inter Mine
  2. Daniela Butano
  3. Justin Clark-Casey
  4. Yo Yehudi

theo chủ đề:

  1. Bioinformatics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...