skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Computer Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dressing Apache Airavata Services With Automatically User-Generated Interfaces

Daniele D'agostino ; Luca Roverelli ; Gabriele Zereik

DOI: 10.6084/m9.figshare.4522607.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4522607

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dressing Apache Airavata Services With Automatically User-Generated Interfaces

Daniele D'agostino ; Luca Roverelli ; Gabriele Zereik

DOI: 10.6084/m9.figshare.4522607

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeedMe2: Data sharing building blocks

Amit Chourasia ; David Nadeau ; John Moreland ; Dmitry Mishin ; Michael Norman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeedMe2: Data sharing building blocks

Amit Chourasia ; David Nadeau ; John Moreland ; Dmitry Mishin ; Michael Norman

DOI: 10.6084/m9.figshare.4519007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

yoyehudi_micklemlab_intermine.pdf

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distributed Oceanographic Match-Up Service: A Key Component of the OceanWorks Data Analysis Platform. Presented at the Winter 2018 ESIP Meeting.

Shawn R. Smith ; Jocelyn Elya ; Mark A. Bourassa ; Thomas Huang ; Vardis Tsontos ; BENJAMIN HOLT ; Nga Quach ; Kevin Gill ; Frank Greguska ; Steven Worley ; Zaihua Ji

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5783472

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Distributed Oceanographic Match-Up Service: A Key Component of the OceanWorks Data Analysis Platform. Presented at the Winter 2018 ESIP Meeting.

Shawn R. Smith ; Jocelyn Elya ; Mark A. Bourassa ; Thomas Huang ; Vardis Tsontos ; BENJAMIN HOLT ; Nga Quach ; Kevin Gill ; Frank Greguska ; Steven Worley ; Zaihua Ji

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5783472.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5783472

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pimp My VIVO Poster

Team Symplectic ; Simon Porter ; Sabih Ali

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3581238.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3581238

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pimp My VIVO Poster

Team Symplectic ; Simon Porter ; Sabih Ali

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3581238

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...