skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 839  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản User Interfaces and Human Computer Interaction xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.115-121

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_8

Toàn văn sẵn có

3
Quantifying Quality Aspects of a Multimodal Interactive System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Quality Aspects of a Multimodal Interactive System

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.105-113

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_7

Toàn văn sẵn có

4
Quantifying Input Quality Aspects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Input Quality Aspects

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.87-103

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_6

Toàn văn sẵn có

5
Quantifying Output Quality Aspects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Output Quality Aspects

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.63-86

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_5

Toàn văn sẵn có

6
Quantifying Multimodal Interaction Behaviour
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying Multimodal Interaction Behaviour

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.35-62

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_4

Toàn văn sẵn có

7
Sketch-based Interfaces and Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-based Interfaces and Modeling

Jorge, Joaquim ;Samavati, Faramarz;; Jorge, Joaquim (Editor) ; Samavati, Faramarz (Editor)

ISBN: 9781848828117 ; ISBN: 184882811X ; E-ISBN: 9781848828124 ; E-ISBN: 1848828128 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Multimodal Interactive System: INSPIRE_Me
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multimodal Interactive System: INSPIRE_Me

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.23-34

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_3

Toàn văn sẵn có

9
Evaluating Multimodal Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Multimodal Systems

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.13-21

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_2

Toàn văn sẵn có

10
Introduction and Motivation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction and Motivation

Kühnel, Christine

T-Labs Series in Telecommunication Services, Quantifying Quality Aspects of Multimodal Interactive Systems, pp.1-11

ISBN: 9783642296017 ; ISBN: 3642296017 ; E-ISBN: 9783642296024 ; E-ISBN: 3642296025 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29602-4_1

Toàn văn sẵn có

11
Haptic Teleoperation Systems: Signal Processing Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Teleoperation Systems: Signal Processing Perspective

Lee, Jae-Young ; Payandeh, Shahram

ISBN: 9783319195568 ; ISBN: 3319195565 ; E-ISBN: 9783319195575 ; E-ISBN: 3319195573 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19557-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Camera Monitor Systems: The Automotive Mirror-Replacement Technology based on ISO 16505

Terzis, Anestis;; Hammoud, Riad I (Editor) ; Wolff, Lawrence B (Editor) ; Terzis, Anestis (Editor)

Augmented Vision and Reality

ISBN: 9783319296098 ; ISBN: 3319296094 ; E-ISBN: 9783319296111 ; E-ISBN: 3319296116 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Smartphone-Based Human Activity Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smartphone-Based Human Activity Recognition

Reyes Ortiz, Jorge Luis

Series ISSN: 2190-5053 ; ISBN: 978-3-319-14273-9 ; E-ISBN: 978-3-319-14274-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14274-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Quality of Experience: Advanced Concepts, Applications and Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Experience: Advanced Concepts, Applications and Methods

Möller, Sebastian ;Raake, Alexander;; Möller, Sebastian (Editor) ; Küpper, Axel (Editor) ; Raake, Alexander (Editor) ; Möller, Sebastian (Editor) ; Raake, Alexander (Editor)

T-Labs Series in Telecommunication Services

ISBN: 9783319026800 ; ISBN: 3319026801 ; E-ISBN: 9783319026817 ; E-ISBN: 331902681X ; DOI: 10.1007/978-3-319-02681-7

Toàn văn sẵn có

15
A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation

Benesty, Jacob ; Paleologu, Constantin ; Gänsler, Tomas ; Ciochină, Silviu; Benesty, Jacob (Editor) ; Kellermann, Walter (Editor)

Springer Topics in Signal Processing

ISBN: 9783642225734 ; ISBN: 364222573X ; E-ISBN: 9783642225741 ; E-ISBN: 3642225748 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22574-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Emotion, Affect and Personality in Speech: The Bias of Language and Paralanguage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion, Affect and Personality in Speech: The Bias of Language and Paralanguage

Johar, Swati

SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering

ISBN: 9783319280455 ; ISBN: 3319280457 ; E-ISBN: 9783319280479 ; E-ISBN: 3319280473 ; DOI: 10.1007/978-3-319-28047-9

Toàn văn sẵn có

17
Human Action Recognition with Depth Cameras
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Action Recognition with Depth Cameras

Wang, Jiang ; Liu, Zicheng ; Wu, Ying; Zdonik, Stan (Editor) ; Ning, Peng (Editor) ; Shekhar, Shashi (Editor) ; Katz, Jonathan (Editor) ; Wu, Xindong (Editor) ; Jain, Lakhmi C (Editor) ; Padua, David (Editor) ; Shen, Xuemin (Sherman) (Editor) ; Furht, Borko (Editor) ; Subrahmanian, V.S (Editor) ; Hebert, Martial (Editor) ; Ikeuchi, Katsushi (Editor) ; Siciliano, Bruno (Editor)

SpringerBriefs in Computer Science

ISBN: 9783319045603 ; ISBN: 3319045601 ; E-ISBN: 9783319045610 ; E-ISBN: 331904561X ; DOI: 10.1007/978-3-319-04561-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Speech Spectrum Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech Spectrum Analysis

Fulop, Sean A

Signals and Communication Technology

ISBN: 9783642174773 ; ISBN: 3642174779 ; E-ISBN: 9783642174780 ; E-ISBN: 3642174787 ; DOI: 10.1007/978-3-642-17478-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Neural Correlates of Quality Perception for Complex Speech Signals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural Correlates of Quality Perception for Complex Speech Signals

Antons, Jan-Niklas

Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-3-319-15520-3 ; E-ISBN: 978-3-319-15521-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15521-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Adaptive Multimodal Interactive Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Multimodal Interactive Systems

Bezold, Matthias ; Minker, Wolfgang

ISBN: 9781441997098 ; ISBN: 1441997091 ; E-ISBN: 9781441997104 ; E-ISBN: 1441997105 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9710-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 839  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2007  (36)
 3. 2008đến2009  (235)
 4. 2010đến2012  (459)
 5. Sau 2012  (106)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (768)
 2. Sách  (71)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (828)
 2. German  (13)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...