skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Security
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Security

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

2
Computer Science
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Science

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

3
Turing, Alan Mathison (1912–1954)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turing, Alan Mathison (1912–1954)

Dictionary of Developmental Biology and Embryology

ISBN: 9781118076514

Toàn văn sẵn có

4
The Internet
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet

Computer: A History of the Information Machine

ISBN: 9780813345918

Toàn văn sẵn có

5
Brooks, Frederick Phillips Jnr
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brooks, Frederick Phillips Jnr

Chambers Biographical Dictionary

ISBN: 9780550106933

Toàn văn sẵn có

6
Algorithm
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

7
Unpack
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unpack

The Penguin Dictionary of Psychology

ISBN: 9780141030241

Toàn văn sẵn có

8
Quant (Rocket Scientist)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quant (Rocket Scientist)

Wall Street Words

ISBN: 0618176519

Toàn văn sẵn có

9
Science And Technology
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science And Technology

Blackwell Philosophy Guides: The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information

ISBN: 9780631229186

Toàn văn sẵn có

10
Computer Science
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Science

Encyclopedia of 20th Century Technology

ISBN: 9781579584634

Toàn văn sẵn có

11
Impacts
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

12
Education In Hci
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education In Hci

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (2)
  2. 2004đến2004  (2)
  3. 2005đến2007  (1)
  4. 2008đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...