skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying and characterizing promiscuous targets: implications for virtual screening

Pérez-Nueno, Violeta I ; Ritchie, David W

Expert opinion on drug discovery, January 2012, Vol.7(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1746-045X ; PMID: 22468890 Version:1 ; DOI: 10.1517/17460441.2011.632406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

JUICE: a data management system that facilitates the analysis of large volumes of information in an EST project workflow

Martinez Veronica ; Vizoso Paula ; Guziolowski Carito ; Saba Juan ; Silva Herman ; Latorre Mariano ; Maldonado Jonathan ; Morales Andrea ; Caroca Rodrigo ; Cambiazo Veronica ; Campos-Vargas Reinaldo ; Gonzalez Mauricio ; Orellana Ariel ; Retamales Julio ; Meisel Lee A

BMC Bioinformatics, 01 November 2006, Vol.7(1), p.513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-7-513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of performance evaluation for motor-imagery based bci

Thomas, Eoin ; Dyson, Matthew ; Clerc, Maureen

Journal of Neural Engineering, 2013, Vol.10(3), p.031001 (15pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/10/3/031001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Areview of classification algorithms for eeg-based brain–computer interfaces: a 10 year update

Lotte, F ; Bougrain, L ; Cichocki, A ; Clerc, M ; Congedo, M ; Rakotomamonjy, A ; Yger, F

Journal of Neural Engineering, 2018, Vol.15(3), p.031005 (28pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2552/aab2f2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Areview of rapid serial visual presentation-based brain–computer interfaces

Lees, Stephanie ; Dayan, Natalie ; Cecotti, Hubert ; Mccullagh, Paul ; Maguire, Liam ; Lotte, Fabien ; Coyle, Damien

Journal of Neural Engineering, 2018, Vol.15(2), p.021001 (23pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2552/aa9817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lotte, F
  2. Clerc, M
  3. Lotte, Fabien
  4. Clerc, Maureen
  5. Congedo, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...