skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity

Choon-Ling Sia ; Bernard C. Y. Tan ; Kwok-Kee Wei;

Information Systems Research, 2002, Vol.13(1), p.70-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.13.1.70.92

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Construction of Meaning: An Alternative Perspective on Information Sharing

Shaila M. Miranda ; Carol S. Saunders;

Information Systems Research, 2003, Vol.14(1), p.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.14.1.87.14765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing social systems through computer-mediated communication

Becker, B. ; Mark, G.

Virtual Reality, 1999, Vol.4(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/BF01434995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Culture on IT Diffusion: E-Mail and FAX in Japan and the U.S.

Detmar W. Straub;

Information Systems Research, 1994, Vol.5(1), p.23-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.5.1.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...