skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science, Knowledge &amp xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receipt phase of an environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J.C.A.M.

DOI: 10.4121/uuid:a07386a5-7be3-4367-9535-70bc9e77dbe6 ; Related DOI: 10.4121/uuid:26aba40d-8b2d-435b-b5af-6d4bfbd7a270

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 4

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:7489b402-bb34-4685-aa02-b002a4ddb698 ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 2

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:76bf119b-e0a9-45d4-aae5-50dde12a5b2d ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 3

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:8f235ec3-7dab-4c29-8f54-118da6d50e49 ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90 ; Related DOI: 10.4121/uuid:7489b402-bb34-4685-aa02-b002a4ddb698 ; Related DOI: 10.4121/uuid:76bf119b-e0a9-45d4-aae5-50dde12a5b2d ; Related DOI: 10.4121/uuid:8f235ec3-7dab-4c29-8f54-118da6d50e49 ; Related DOI: 10.4121/uuid:cdf3ba31-291d-468d-9712-3a58ac6da3fc

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loan application example, configuration 1

Buijs, J.C.A.M.; Eindhoven University of Technology

DOI: 10.4121/uuid:cdf3ba31-291d-468d-9712-3a58ac6da3fc ; Related DOI: 10.4121/uuid:bd8fcc48-5bf3-480e-8775-d79d6c700e90

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buijs, J.C.A.M.
  2. Eindhoven University of Technology

theo chủ đề:

  1. Systems

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...