skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Computer Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs

Bass, Leonard ; Bunker, Ralph

Communications of the ACM, 01 December 1981, Vol.24(12), pp.796-800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358800.358802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGENT-BASED END-USER DEVELOPMENT

Repenning, Alexander ; Ioannidou, Andri

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2004, Vol.47(9), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/1015864.1015887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

END-USER DEVELOPERS AT HOME

Blackwell, Alan

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2004, pp.65-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015892

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for Multimodal User Interface Design

Reeves, Leah ; Lai, Jennifer ; Larson, James ; Oviatt, Sharon

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 2004, pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/962081.962106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Usable, Useful, Productivity-Enhancing Computer Applications

Gould, John ; Boies, Stephen ; Lewis, Clayton

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 1991, p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NATURAL DEVELOPMENT OF UBIQUITOUS INTERFACES

Berti, Silvia

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2004, Vol.47(9), pp.63-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/1015864.1015891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation in human-computer interaction

Soloway, Elliot ; Pryor, Amanda

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why looking isn't always seeing: Readership skills and graph

Petre, Marian

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jun 1995, p.33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raman, T.V.
  2. Lai, J.
  3. Petre, Marian
  4. Soloway, Elliot
  5. Larson, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...