skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Software Engineering xóa Chủ đề: Computer Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering Practices

Software Engineering: Architecture-Driven Software Development

ISBN: 978-0-12-407878-9

Toàn văn sẵn có

2
Nonlinear Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

3
Zero-One Goal Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero-One Goal Programming

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

4
Structured Systems Analysis And Design Method
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Systems Analysis And Design Method

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

5
Authoring System
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring System

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

6
Millennium Bug
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millennium Bug

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

7
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

The American Heritage Student Science Dictionary

ISBN: 9780547857312

Toàn văn sẵn có

8
Robot Programming
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robot Programming

Encyclopedia of Sciences and Religions

ISBN: 9781402082641

Toàn văn sẵn có

9
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

Computer: A History of the Information Machine

ISBN: 9780813345918

Toàn văn sẵn có

10
Risk Management For Software Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management For Software Engineering

Encyclopedia of Operations Research and Management

ISBN: 9781441911377

Toàn văn sẵn có

11
Systems Analysis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Analysis

Collins Dictionary of Business

ISBN: 000720583X

Toàn văn sẵn có

12
Algorithm
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

13
Hatvany, Jozsef, 1926-1987
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hatvany, Jozsef, 1926-1987

A Biographical Dictionary of People in Engineering: From Earliest Records to 2000

ISBN: 9781557534590

Toàn văn sẵn có

14
Strachey , Christopher (1916 - 1975)
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strachey , Christopher (1916 - 1975)

The Cambridge Dictionary of Scientists

ISBN: 9780521806022

Toàn văn sẵn có

15
Compustat®
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compustat®

Wall Street Words

ISBN: 0618176519

Toàn văn sẵn có

16
Software
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software

The Macmillan Encyclopedia

ISBN: 0333908139

Toàn văn sẵn có

17
Software Engineering
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Engineering

Encyclopedia of 20th Century Technology

ISBN: 9781579584634

Toàn văn sẵn có

18
Software Cultures
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Cultures

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

19
Computers
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers

Encyclopedia of Ethics

ISBN: 9780415936729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2003  (2)
  2. 2003đến2004  (3)
  3. 2005đến2007  (2)
  4. 2008đến2013  (10)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...