skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: Computer Mediated Communication xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines

Carlon, S ; Bennett-Woods, D ; Berg, B ; Claywell, L ; Leduc, K ; Marcisz, N ; Mulhall, M ; Noteboom, T ; Snedden, T ; Whalen, K ; Zenoni, L

Computers & Education, September 2012, Vol.59(2), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How is language used to craft social presence in Facebook? A case study of an undergraduate writing course

Gordon, Jessica

Education and Information Technologies, 2016, Vol.21(5), pp.1033-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-014-9366-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitator presence and identity in online discourse: use of positioning theory as an analytic framework

Dennen, Vanessa

Instructional Science, 2011, Vol.39(4), pp.527-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-4277 ; E-ISSN: 1573-1952 ; DOI: 10.1007/s11251-010-9139-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving online social presence through asynchronous video

Borup, Jered ; West, Richard E ; Graham, Charles R

The Internet and Higher Education, June 2012, Vol.15(3), pp.195-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2011.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the impact of video feedback on instructor social presence in blended courses

Borup, Jered ; West, Richard ; Thomas, Rebecca ; Graham, Charles

International Review of Research in Open and Distance Learning, Jul 2014 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community of inquiry as a theoretical framework to foster “epistemic engagement” and “cognitive presence” in online education

Shea, Peter ; Bidjerano, Temi

Computers & Education, 2009, Vol.52(3), pp.543-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2008.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between social presence and online privacy

Tu, Chih-Hsiung

The Internet and Higher Education, 2002, Vol.5(4), pp.293-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/S1096-7516(02)00134-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Presence in an Online Professional Conference

Castro, Luisa

TechTrends, 2019, Vol.63(4), pp.408-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; E-ISSN: 1559-7075 ; DOI: 10.1007/s11528-019-00382-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learners' Perspectives on what is Missing from Online Learning: Interpretations through the Community of Inquiry Framework

Emma J. Stodel ; Terrie Lynn Thompson ; Colla J. Macdonald

International Review of Research in Open and Distance Learning, 01 December 2006, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1492-3831 ; E-ISSN: 1492-3831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology Matters - The Impact of Transactional Distance on Satisfaction in Online Distance Learning

Weidlich, Joshua ; Bastiaens, Theo J.; Research Line Teaching and Teacher Professionalisation ; Department T2

The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), 2018, Vol.19(3), pp.222-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1492-3831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. West, Richard E
 2. Borup, Jered
 3. Graham, Charles R.
 4. Weidlich, Joshua
 5. Leduc, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...