skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MineSeis -- A MATLAB{reg_sign} GUI program to calculate synthetic seismograms from a linear, multi-shot blast source model

Yang, X.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/677033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for AMOS and POISSON

Swatloski, T. L.

Computational Accelerator Physics, Los Alamos, NM, USA (22-26 February 1993): AIP Conference Proceedings, 25 December 1993, Vol.297(1), pp.500-507 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1-56396-222-5 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.45349

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Desktop to Field: Deploying Visual Incident Analysis for Law Enforcement

Baddeley, Robert L ; Younkin, Katarina ; Riensche, Roderick M ; Best, Daniel M ; Pike, William A ; May, Richard A; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

01 August 2008

DOI: 10.1109/THS.2008.4534451

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive computer enhanced remote viewing system

Smith, D.A ; Tourtellott, J.A; Mechanical Technology, Inc., Latham, Ny (United States) (Corporate Author)

31 December 1994

DOI: 10.2172/10162578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time visualization of network behaviors for situational awareness

Best, Daniel ; Bohn, Shawn ; Love, Douglas ; Wynne, Adam ; Pike, William

Proceedings of the Seventh International Symposium on visualization for cyber security, 14 September 2010, pp.79-90

ISBN: 9781450300131 ; ISBN: 1450300138 ; DOI: 10.1145/1850795.1850805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Streaming visualization for collaborative environments

M Hereld

Journal of Physics: Conference Series, 2008, Vol.125(1), p.012097 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/125/1/012097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pacific Northwest National Lab.
  2. Best, Daniel M.
  3. Pike, William A
  4. Pike, W.A.
  5. Younkin, Katarina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...