skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Computer Graphics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Pedagogy Patterns Poster

Fiona Kerr

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7145771

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Pedagogy Patterns Poster

Fiona Kerr

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7145771.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7145771

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic speech grammar generation during conceptual modelling of virtual environments

Vanacken, Lode ; Raymaekers, Chris ; Coninx, Karin

The Visual Computer, 2008, Vol.24(11), pp.955-961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-008-0276-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users conceptual views on medical information databases

Joubert, Michel ; Fieschi, Marius ; Robert, Jean-Jacques ; Tafazzoli, Ali

International Journal of Bio-Medical Computing, 1994, Vol.37(2), pp.93-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7101 ; DOI: 10.1016/0020-7101(94)90132-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Pedagogy Patterns for E-learning Thesis

Fiona Kerr

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7145735

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Pedagogy Patterns for E-learning Thesis

Fiona Kerr

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7145735.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7145735

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTOGRAM EQUALIZATION TO THE SATELLITE IMAGES

Kafrawi Muhammad Tuara

DOI: 10.6084/m9.figshare.5593264.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5593264

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOSS DIFFERENTIATION ALGORITHMS VS. CONGESTION CONTROL SCHEMES: DYNAMICS AND PERFORMANCE

International Journal of Distributed and Parallel systems (IJDPS)

DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOSS DIFFERENTIATION ALGORITHMS VS. CONGESTION CONTROL SCHEMES: DYNAMICS AND PERFORMANCE

International Journal of Distributed and Parallel systems (IJDPS)

DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5830941

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRJCS - Volume III - 2016

IRJCS Computer Science Journal ; computer science journal

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3490049.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3490049

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRJCS - Volume III - 2016

IRJCS Computer Science Journal ; computer science journal

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3490049

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6852671

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRJCS - Volume III - 2016

IRJCS Computer Science Journal ; computer science journal

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3490049.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3490049

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rev. Observ. v. 3 nº 3 2017

Revista Observatorio

DOI: 10.6084/m9.figshare.4968137

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rev. Observ. v. 3 nº 3 2017

Revista Observatorio

DOI: 10.6084/m9.figshare.4968137.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4968137

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study about Non-Volatile Memories.pdf

Dileep Kumar

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3811071.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3811071

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study about Non-Volatile Memories.pdf

Dileep Kumar

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3811071

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...