skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Löffler, Maarten xóa Chủ đề: Computer Communication Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tracking Moving Objects with Few Handovers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Moving Objects with Few Handovers

Eppstein, David ; Goodrich, Michael T ; Löffler, Maarten; Dehne, Frank (Editor) ; Iacono, John (Editor) ; Sack, Jörg-Rüdiger (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Algorithms and Data Structures: 12th International Symposium, WADS 2011, New York, NY, USA, August 15-17, 2011. Proceedings, pp.362-373

ISBN: 9783642222993 ; ISBN: 3642222994 ; E-ISBN: 9783642223006 ; E-ISBN: 3642223001 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22300-6_31

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...