skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Chủ đề: Computer Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an application program for Field Servers to acquire and leverage production history information in protected horticulture

Hoshi , T. ; Shiozawa , E. ; Shinma , K. ; Takaichi , M. ; Hirafuji , M.

Agricultural Information Research, 2007, Vol.(1), pp.29-36

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An application to judge and record appropriate pesticide uses running on mobile phones

Sugahara , K. ; Otsuka , A. ; Tanaka , K. ; Nanseki , T.

Agricultural Information Research, 2006, Vol.(4), pp.381-393

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nanseki , T.
  2. Otsuka , A.
  3. Takaichi , M.
  4. Hirafuji , M.
  5. Shiozawa , E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...