skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing

Biswas, Pradipta ;Duarte, Carlos ;Langdon, Patrick ;Almeida, Luis;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Biswas, Pradipta (Editor) ; Duarte, Carlos (Editor) ; Langdon, Patrick (Editor) ; Almeida, Luis (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447167075 ; ISBN: 1447167074 ; E-ISBN: 9781447167082 ; E-ISBN: 1447167082 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6708-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Playing with the Past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with the Past

Champion, Erik; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781849965002 ; ISBN: 1849965005 ; E-ISBN: 9781849965019 ; E-ISBN: 1849965013 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-501-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Perspectives on Interactive Technology

Gill, Satinder P. ;Vanderdonckt, Jean ;Abowd, Gregory;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternó, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit van Der (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Gill, Satinder (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781846289262 ; ISBN: 1846289262 ; E-ISBN: 9781846289279 ; E-ISBN: 1846289270 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-927-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...