skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression Browser: large-scale and cross-experiment microarray data integration, management, search & visualization.(Software)(Report)

Zhang, Ming ; Zhang, Yudong ; Liu, Li ; Yu, Lijuan ; Tsang, Shirley ; Tan, Jing ; Yao, Wenhua ; Kang, Manjit S. ; An, Yongqiang ; Fan, Xingming

BMC Bioinformatics, August 20, 2010, Vol.11, p.433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression Browser: large-scale and cross-experiment microarray data integration, management, search & visualization.(Software)(Report)

Zhang, Ming ; Zhang, Yudong ; Liu, Li ; Yu, Lijuan ; Tsang, Shirley ; Tan, Jing ; Yao, Wenhua ; Kang, Manjit S. ; An, Yongqiang ; Fan, Xingming

BMC Bioinformatics, August 20, 2010, Vol.11, p.433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ImageJS: Personalized, participated, pervasive, and reproducible image bioinformatics in the web browser.(Research Article)

Almeida, Jonas ; Iriabho, Egiebade ; Gorrepati, Vijaya ; Wilkinson, Sean ; Grü Neberg, Alexander ; Robbins, David ; Hackney, James

Journal of Pathology Informatics, Jan-Dec, 2012, Vol.3(1), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2229-5089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Firegoose: two-way integration of diverse data from different bioinformatics web resources with desktop applications.(Software)

Bare, J Christopher ; Shannon, Paul T. ; Schmid, Amy K. ; Baliga, Nitin S.

BMC Bioinformatics, Nov 19, 2007, Vol.8(456), p.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gbrowse Moby: a web-based browser for BioMoby Services.(Software review)

Wilkinson, Mark

Source Code for Biology and Medicine, Dec, 2006, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-0473

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gbrowse Moby: a web-based browser for BioMoby Services.(Software review)

Wilkinson, Mark

Source Code for Biology and Medicine, Dec, 2006, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-0473

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsang, Shirley
  2. Fan, Xingming
  3. Zhang, Ming
  4. Wilkinson, Mark
  5. Zhang, Yudong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...