skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Prescott, Tony J xóa Tất cả các phiên bản Computation By Abstract Devices xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Model of Sensorimotor Coordination in the Rat Whisker System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model of Sensorimotor Coordination in the Rat Whisker System

Mitchinson, Ben ; Pearson, Martin ; Melhuish, Chris ; Prescott, Tony J

Lecture Notes in Computer Science, From Animals to Animats 9: 9th International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, SAB 2006, Rome, Italy, September 25-29, 2006. Proceedings, pp.77-88

ISBN: 9783540386087 ; ISBN: 3540386084 ; E-ISBN: 9783540386155 ; E-ISBN: 3540386157 ; DOI: 10.1007/11840541_7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...