skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Computer Applications (General) (Ci) xóa Chủ đề: Screens xóa Chủ đề: Computation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible re-engineering of web sites

Bouillon, Laurent ; Vanderdonckt, Jean ; Chow, Kwok

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.132-139

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964468

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct manipulation of user interfaces for migration

Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; López, Pascual

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.140-147

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111483

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen usability guidelines for persons with disabilities

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.25-26

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260023

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERGOLAB: a screen usability evaluation tool for children with cerebral palsy

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Charriere, Clairette ; Vanderdonckt, Jean ; Bernard, Claudy

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.23-24

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260017

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Noirhomme-Fraiture, Monique
  3. Chow, Kwok
  4. López, Pascual
  5. Massó, José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...