skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: Computation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERESA: a transformation-based environment for designing and developing multi-device interfaces

Berti, Silvia ; Correani, Francesco ; Mori, Giulio ; Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.793-794

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.985939

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on end user development

Lieberman, Henry ; Paternò, Fabio ; Repenning, Alexander ; Wulf, Volker

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1048-1049

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766142

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CTTE: an environment for analysis and development of task models of cooperative applications

Paternò, Fabio ; Mori, Giulio ; Galiberti, Riccardo

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.21-22

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634084

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing task models from informal scenarios

Paternò, Fabio ; Mancini, Cristiano

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.228-229

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632858

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information visualization and interaction techniques for collaboration across multiple displays

Terrenghi, Lucia ; May, Richard ; Baudisch, Patrick ; Mackay, Wendy ; Paternò, Fabio ; Thomas, Jim ; Billinghurst, Mark

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1643-1646

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125752

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paternò, Fabio
  2. Paternò, F.
  3. Paterno, Fabio
  4. Mori, G.
  5. Mori, Giulio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...