skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Vargas, Herom xóa Chủ đề: Composition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo visual1/Album covers of Continental label in the 70's: popular music and visual experimentalism

Vargas, Herom

Revista FAMECOS, 2013, Vol.20(2), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vargas, Herom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...