skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Communities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for children

Revelle, Glenda ; Zuckerman, Oren ; Druin, Allison ; Bolas, Mark

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2051-2052

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057095

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next revolution: vehicle user-interfaces and the global rider/driver experience

Boehm-Davis, Deborah ; Marcus, Aaron ; Green, Paul ; Hada, Hideki ; Wheatley, David

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.708-709

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765941

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tamil market: a spoken dialog system for rural India

Plauché, Madelaine ; Prabaker, Madhu

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1619-1624

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125746

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended abstract a field computer for animal trackers

Blake, Edwin

CHI '02 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 20 April 2002, pp.532-533

ISBN: 1581134541 ; ISBN: 9781581134544 ; DOI: 10.1145/506443.506466

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genres as a tool for understanding and analyzing user experience in games

Ye, Zhan

CHI '04 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 24 April 2004, pp.773-774

ISBN: 1581137036 ; ISBN: 9781581137033 ; DOI: 10.1145/985921.985929

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic web HCI: discussing research implications

Degler, Duane ; Henninger, Scott ; Battle, Lisa

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.1909-1912

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1240921

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2003  (1)
 3. 2004đến2004  (1)
 4. 2005đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Boehm-Davis, D.A.
 2. Blake, Edwin
 3. Zuckerman, Oren
 4. Revelle, Glenda
 5. Prabaker, Madhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...