skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Pelachaud, Catherine xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Communication Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case study of gesture expressivity breaks

Chafai, Nicolas ; Pelachaud, Catherine ; Pelé, Danielle

Language Resources and Evaluation, Dec 2007, Vol.41(3-4), pp.341-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574020X ; E-ISSN: 1574-0218 ; DOI: 10.1007/s10579-007-9051-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pele, Danielle
  2. Chafai, Ne
  3. Pelachaud, Catherine
  4. Catherine Pelachaud
  5. Pele, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...