skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The morality of spin virtue and vice in political rhetoric and the Christian right.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The morality of spin virtue and vice in political rhetoric and the Christian right.

Klemp, Nathaniel J

E-ISBN 9781442210523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Justifying New Labour Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying New Labour Policy

Atkins, Judi

E-ISBN: 9780230307285 E-ISBN: 0230307280 DOI: 10.1057/9780230307285 ISBN: 9780230279117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Legislator use of communication technology the critical frequency theory of policy system stability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislator use of communication technology the critical frequency theory of policy system stability

West, Joe

E-ISBN 1498565301 ; E-ISBN 9781498565295 ; E-ISBN 9781498565301

Toàn văn không sẵn có

4
Centrist rhetoric the production of political transcendence in the Clinton presidency
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrist rhetoric the production of political transcendence in the Clinton presidency

Velasco, Antonio de

E-ISBN 0739139800 ; E-ISBN 0739139827 ; E-ISBN 9780739139806 ; E-ISBN 9780739139820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Strategic political communication rethinking social influence, persuasion, and propaganda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic political communication rethinking social influence, persuasion, and propaganda

Johnson-Cartee, Karen S

E-ISBN 9780742528826 ; E-ISBN 9781461666301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Politics, Gender and Conceptual Metaphors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, Gender and Conceptual Metaphors

Ahrens, Kathleen, Professor

E-ISBN: 9780230245235 E-ISBN: 0230245234 DOI: 10.1057/9780230245235 ISBN: 9780230203457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Democratizing global media one world, many struggles.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratizing global media one world, many struggles.

Hackett, Robert A. ;Zhao, Yuezhi ;Tehranian, Majid ;Zhao, Yuezhi ;Tehranian, Majid;

E-ISBN 0742536424 ; E-ISBN 0742536432 ; E-ISBN 9780742536425 ; E-ISBN 9780742536432 ; E-ISBN 9780742576728

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Political Communication

Kaid, Lynda Lee ;Holtz-Bacha, Christina;; Kaid, Lynda ; Holtz-Bacha, Christina

ISBN: 9781412917995 ; E-ISBN: 9781412953993 ; DOI: 10.4135/9781412953993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Internet democracy and social change the case of Israel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet democracy and social change the case of Israel

Wiesslitz, Carmit

E-ISBN 1498539785 ; E-ISBN 1498539793 ; E-ISBN 9781498539784 ; E-ISBN 9781498539791

Toàn văn không sẵn có

10
A rhetoric of divisive partisanship the 2016 American presidential campaign discourse of Bernie Sanders and Donald Trump
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rhetoric of divisive partisanship the 2016 American presidential campaign discourse of Bernie Sanders and Donald Trump

Kelley, Colleen Elizabeth

E-ISBN 9781498564571 ; E-ISBN 9781498564588

Toàn văn không sẵn có

11
Making sense of political ideology the power of language in democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making sense of political ideology the power of language in democracy

Brock, Bernard L

E-ISBN 074253670X ; E-ISBN 0742536718 ; E-ISBN 9781461639077

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Political Communication and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication and Democracy

Rawnsley, Gary D.

E-ISBN: 9780230554894 E-ISBN: 023055489X DOI: 10.1057/9780230554894 ISBN: 9781403942548

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Global communications toward a transcultural political economy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global communications toward a transcultural political economy.

Zhao, Yuezhi ;Chakravartty, Paula ;Zhao, Yuezhi ;Chakravartty, Paula;

E-ISBN 0742540448 ; E-ISBN 0742540456 ; E-ISBN 9780742540446 ; E-ISBN 9780742540453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication Deliberation

Gastil, John

ISBN: 9781412916288 ; E-ISBN: 9781483329208 ; DOI: 10.4135/9781483329208

Toàn văn không sẵn có

15
Gender and political communication in America rhetoric, representation, and display.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and political communication in America rhetoric, representation, and display.

Edwards, Janis L. ;Achter, Paul ;Atkins-Sayre, Wendy ;Bart, Heather Aldridge ;Bergman, Teresa ;Burns, Lisa M. ;Edwards, Janis L. ;Falk, Erika ;Farrar, Margaret E. ;Hamilton, Heidi;

E-ISBN 0739131095 ; E-ISBN 9780739131077 ; E-ISBN 9780739131084 ; E-ISBN 9780739131091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Prime Ministers and Rhetorical Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prime Ministers and Rhetorical Governance

Grube, Dennis

E-ISBN: 9781137318367 E-ISBN: 1137318368 DOI: 10.1057/9781137318367 ISBN: 9780230363618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
The European Public Sphere and the Media : Europe in Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Public Sphere and the Media : Europe in Crisis

Triandafyllidou, Anna; Wodak, Ruth, Professor; Krzy?anowski, Micha?, Dr

E-ISBN: 9780230271722 E-ISBN: 0230271723 DOI: 10.1057/9780230271722 ISBN: 9780230210424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Political Communication and Cognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication and Cognition

Lilleker, Darren G.

E-ISBN: 9781137313430 E-ISBN: 1137313439 DOI: 10.1057/9781137313430 ISBN: 9780230363625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Center stage media and the performance of American politics.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Center stage media and the performance of American politics.

Woodward, Gary C

E-ISBN 0742535657 ; E-ISBN 0742535649 ; E-ISBN 9780742535657 ; E-ISBN 9780742535640

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Political Communication in Direct Democratic Campaigns : Enlightening or Manipulating?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Communication in Direct Democratic Campaigns : Enlightening or Manipulating?

Kriesi, Hanspeter;; Kriesi, Hanspeter

E-ISBN: 9780230343214 E-ISBN: 023034321X DOI: 10.1057/9780230343214 ISBN: 9780230304895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (3)
 2. 2004đến2006  (6)
 3. 2007đến2009  (10)
 4. 2010đến2013  (17)
 5. Sau 2013  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lilleker, Darren G.
 2. Zhao, Yuezhi
 3. Voltmer, Katrin
 4. Wring, Dominic
 5. Atkinson, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...