skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Proceedings of SPIE xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Bildfolge xóa Tất cả các phiên bản Color Map Problem xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A straightforward graphical user interface for basic and advanced signal processing of thermographic infrared sequences

Klein, Matthieu T ; Ibarra-Castanedo, Clemente ; Maldague, Xavier P ; Bendada, Abdelhakim

16 March 2008, Vol.6939, pp.693914-693914-9

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819471307 ; ISBN: 0819471305 ; DOI: 10.1117/12.776781

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...