skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa Chủ đề: Colonialism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modern Middle East: From Imperialism to Freedom, 1800-1958

Perry, Glenn

Arab Studies Quarterly, p.91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02713519 ; E-ISSN: 20436920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventing Ireland

Innes, C

Research in African Literatures, pp.233-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00345210 ; E-ISSN: 15272044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roots of Nationalism: Sri Lanka

Jeganathan, Pradeep

The Journal of Asian Studies, pp.841-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere

Cheah, Boon

The Journal of Asian Studies, pp.263-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies

Nourse, Jennifer

The Journal of Asian Studies, Vol.56(2), pp.554-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home and Harem: Nation, Gender, Empire, and the Cultures of Travel

Levine, Philippa

The Journal of Asian Studies, Vol.56(2), pp.523-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiberd, Declan
  2. Nourse, Jennifer
  3. Glenn E. Perry
  4. Philippa Levine
  5. Perry, Glenn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...