skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verbal Utterance Data from Communicating abstract meaning: concepts revealed in words and gestures

Lenka Zdrazilova ; David M. Sidhu ; Penny M. Pexman

DOI: 10.6084/m9.figshare.6216221

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Data from Communicating abstract meaning: concepts revealed in words and gestures

Lenka Zdrazilova ; David M. Sidhu ; Penny M. Pexman

DOI: 10.6084/m9.figshare.6216218

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verbal Utterance Data from Communicating abstract meaning: concepts revealed in words and gestures

Lenka Zdrazilova ; David M. Sidhu ; Penny M. Pexman

DOI: 10.6084/m9.figshare.6216221.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6216221

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Data from Communicating abstract meaning: concepts revealed in words and gestures

Lenka Zdrazilova ; David M. Sidhu ; Penny M. Pexman

DOI: 10.6084/m9.figshare.6216218.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6216218

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual data (visual and audio-visual signals; height of the hand; mouth opening) from The higher the farther: distance-specific referential gestures in chimpanzees (Pan troglodytes)

Chloe Gonseth ; Fumito Kawakami ; Etsuko Ichino ; Masaki Tomonaga

DOI: 10.6084/m9.figshare.5576677.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5576677

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lenka Zdrazilova
  2. Penny M. Pexman
  3. David M. Sidhu
  4. Masaki Tomonaga
  5. Chloe Gonseth

theo chủ đề:

  1. Animal Behaviour

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...