skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Nhan đề tạp chí: Eurasip Journal on Wireless Communications and Networking xóa Chủ đề: Cognitive Radio Networks xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror-image-based disjoint multi-paths routing algorithm for maximizing communication efficiency

Zhang, Duzhong ; Liu, Quan ; Chen, Lin ; Xu, Wenjun ; Wang, Kehao

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Jun 2017, Vol.2017, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-017-0892-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Kehao
  2. Duzhong Zhang
  3. Chen, Lin
  4. Wang, K.
  5. Lin Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...